Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál

ÚVOD

Poskytovatel zdravotních služeb CPR… nepožaduje od klientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby v souladu s §34 Zákona č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 
V případě, že docházíte do jiné adiktologické služby, dejte nám o tom vědět. Poskytované služby by neměly být dublovány. Děkujeme
 
Centrum pro rodinu poskytuje Ambulantní adiktologickou léčbu

pojem adiktologie - (závislosti na alkoholu, drogách, problémové užívání drog, experimenty, aj ) ,existují, ale i závislosti na lécích, jídle, steroidech. Uvedená problematika často souvisí se sebepřijetím a depresí a z toho důvodu se adiktologie zabývá nejen léčbou a diagnostikou, ale také komplexní prevencí a úzce spolupracuje s preventivní medicínou a epidemiologií, ale také poradenstvím, terapií a sociální prací.

V jednotlivých sekcích můžete shlédnout nabídku jednotlivých služeb, včetně kontaktů.Centrum pro rodinu After In se dělí na dvě složky psychosociální a zdravotnickou, ty se dále dělí na složky pro dospělé a děti.

Jednou z našich specifik je práce s ženami, které v těhotenství braly drogy ať už ve spojitosti s domácím násilím, nebo jiným důvodem, neorientujeme se na diagnózu, ale především na člověka. Dodržujeme příslušný kodex práv klientů a pacientů a Etický kodex pracovníků.

Poslání:

Umožnit klientům užívajícím návykové látky, nebo jejím blízkým nalézt nejlepší možné řešení vedoucí ke změně jejich problémové situace, zejména k abstinenci. Dále pomoci matkám, které jsou ohroženy návykovou látkou, najít vhodné řešeni a umožnit jim a jejich dětem, aby mohly vyrůstat ve své biologické rodině a pomoc při prosazování jejich zájmů.

Cíle:

Cílem programu je dosažení stabilizace klienta a umožnit žít dětem ve svých biologických rodinách, tam kde to je pro děti bezpečný a láskyplný prostor.

Stáhnout etický kodex
Centrum pro rodinu psychosociálních služeb a klinické adiktologie, z.ú.
  • Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, s cílem podpořit a rozvíjet fungování rodiny a setrvání dítěte v rodině.
  • Působí na děti a mladé lidi vyrůstající bez fungujícího rodinného zázemí tak, aby byla posilována jejich schopnost asociálního začleňování a připravenost ke zvládání samostatného života.
  • U dětí v náhradní rodinné péči, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační a informační činnosti, poskytuje výchovnou a poradenskou činnost. Služby jsou poskytovány rodičům aaa pěstounům při výkonu pěstounské péče, týkající se adekvátních vývojových oblastí a etap.
  • Poskytuje preventivní a léčebné aktivity v oblasti ochrany zdraví a v oblasti adiktologie, a dalšího rizikového chování.
  • Poskytuje vzdělávací aktivity pro odbornou i laickou veřejnost.
  • Realizuje publikační činnost v oblasti prevence a léčby závislostního chování, v oblasti adiktologických služeb a služeb aveřejného zdraví.
  • Realizuje programy práce s rodinou a ohroženými dětmi, podílí se na výzkumné činnosti v oblasti práce s rodinou, dětmi aaa závislostního chování, poruch příjmu potravy, patologického hráčství.
  • Poskytuje nezbytné pohybové edukační aktivity vedoucí k podpoře zdravého rozvoje v jednotlivých vývojových fázích.
Spolupráce s OSPOD

Sociální pracovníky OSPOD si dovolíme tímto upozornit, aby na naše klienty, zejména maminky nespěchali. Užívání návykových látek je nemoc a jako na nemoc je třeba na problematiku nahlížet, nikoliv jako na sociálně patologický jev, který lze kdykoliv omezit. Pro úspěšnou léčbu, je třeba s klientkami navázat důvěru a není možné podávat informace hned v začátku léčby s výjimkou, zda léčba, nebo spolupráce byla zahájena. Taktéž nemůžeme na požádání klienty testovat, pokud oni nebudou výslovně souhlasit, nebo bude riziko, že zahájení spolupráce bylo natolik krátké, že nelze vyhodnotit míru problému. Zrovna tak, ale není možné jednorázově testovat klienty na jejich požádání, jelikož zejména v době testování, může být test na přítomnost NL v moči negativní, což však nezaručuje klientovu abstinenci. Kritéria pro abstinenci jsou pro nás kritéria, jak klient s programem spolupracuje a jeho osobností posun.

Pro péči o dítě jsme vytvořili Kritéria pro matku a Kritéria péče o dítě ke stažení zde (bude dodáno později)

Případové konference

Po důkladném uvážení jsme museli dojít k zásadnímu rozhodnutí a to v případě, pokud není terapeutický proces ukončen, nebude možné, aby se přímý pracovník, zejména garant a terapeut účastnil/a případových konferencí a to ani na začátku případového setkání. Jak je již výše uvedeno, adiktologické pracoviště je zdravotnickým oborem a je úzce vázán a obory psychiatrické i psychologické. Základním principem práce s klientem, je práce s jeho předešlou zkušeností a také práce se změnou naučeného chování. Užívání návykových látek je až sekundární jev původního traumatu. Je nám známo, že je nutné se vyjádřit k péči o dítě, nebo momentální situaci, k tomu může postačit zpráva. Pro správné síťování je sice důležité, aby byly přítomny všechny zúčastněné strany, ale stále i po letech, když na případová setkání docházím, je stále klient spíše osamocen (zejména matka žena, což zákonitě musí mít dopad na její sebe úctu). Z výše uvedených důvodů, pro zachování zdárného terapeutického procesu se budeme účastnit případových setkání spíše výjimečně, nebo pouze věcně prostřednictvím sociální pracovnice.

Děkujeme za pochopení za Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú. Týká se jen klientů v ambulantní léčbě, nikoliv v programu Slunečnicová zahrada. PhDr. Simona Sedláčková MSc. ředitelka