Telefonická čísla pro krizovou intervenci a konzultace po telefon, +420 241 410 909 preferujeme volat na pevnou linku u mobilních čísel je zde špatný signál
SLUŽBY
Služby
jsou poskytovány bezplatně
Adiktologická ambulance pro dospělé – ambulantní léčba – doléčování
Služby adiktologické ambulance pro dospělé zahrnují v rámci programu ambulantní léčby diagnostiku, terapeutické intervence, poradenství, sociální práci, motivační trénink a edukaci. V rámci strukturovaného programu doléčování pak poradenství, prevenci relapsu, psychosociální podporu, sociální práci a edukaci. Služby jsou určené dospělým klientům, kteří jsou závislí na návykových látkách (alkohol a další legální látky, jako např. léky, nelegální návykové látky) nebo je zneužívají. Také je služba připravena pracovat s klienty, kteří mají problém s nelátkovými závislostmi. Služby jsou určené dospělým klientům.
Adiktologická ambulance pro děti a dorost
Služby adiktologické ambulance pro děti a dorost zahrnují v rámci strukturovaného programu ambulantní léčby diagnostiku, poradenství, terapeutické intervence, sociální práci, motivační trénink a edukaci. Služby jsou určené klientům ve věku 10 – 18 let, kteří experimentují s návykovými látkami (alkohol a další legální látky, jako např. léky, nelegální návykové látky) nebo jsou na nich závislí. Dále se služba věnuje práci s dětmi a dospívajícími, kteří mají problém s nelátkovými závislostmi. Nezbytným předpokladem je spolupráce rodičů.
Odborné sociální poradenství
V rámci služby Odborného sociálního poradenství je zajišťováno zprostředkování potřebných navazujících služeb, zvýšení orientace zejména v sociálních systémech, psychologii a v oblasti vzdělávání, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Dále odborné sociální poradenství při získávání bydlení, svěření dítěte zpět do péče z náhradní rodinné péče, nebo ústavní výchovy, finanční gramotnost, získávání sociálních dávek a příspěvků a prosazení oprávněných zájmů. Služba je určenác klientům od 15 let.
Slunečnicová zahrada – Program speciálně pedagogického a psychologického poradenství – Podpora rozvíjení psychomotorických dovedností, zvyšování rodičovských kompetencí
V rámci služby Slunečnicová zahrada je poskytována podpora při rozvíjení psychomotorických dovedností, sociálních kompetencí a školních dovedností dětí, zvyšování rodičovských kompetencí a psychosociální stability rodiny. Služba je určená rodinám s dětmi ve věku 0 – 12 let.
Ambulance zdravotní prevence – epidemiologie – i anonymní testování infekčních chorob HIV/AIDS, hepatitid, syfilis
V rámci služby Ambulance zdravotní prevence – epidemiologie je poskytováno neanonymní i anonymní testování infekčních chorob zejm. HIV/AIDS, hepatitid, syfilis, vč. predtestového a potestového poradenství a edukace. Zdravotní prevence a prevence civilizačních onemocnění. Služba je určená klientům bez omezení věku.
Potravinová banka
Služba potravinová banka je doplňkově určená dospělým klientům Adiktologické ambulance, Odborného sociálního poradenství a Slunečnicová zahrada, kteří jsou ohroženi nedostatkem nebo aktuálně trpí nedostatkem základních potravin a hygienických potřeb. Poskytnutí služby je indikováno pracovníkem.
Casemanagement – domácí péče
Casemanagementové služby plánujeme a realizujeme u klientů s duálními diagnózami a kombinovaným onemocněním, a to na základě vzájemné dohody. Cílem služby je stabilizace klienta a služba je poskytována na dobu určitou i v přirozeném prostředí klienta.
Terapie – psychoterapie, koučink, supervize
Psychoterapeutické služby jsou poskytovány klientům, kteří se nacházejí v pro ně obtížné či jinak nekomfortní životní situaci, s cílem dosažení kvality života, která vede k jejich spokojenosti v oblasti osobní, zdravotní, sociální i pracovní. Psychoterapeutické a terapeutické služby jsou poskytovány jak dětským, tak dospělým klientům. U dětských klientů se jedná o pokrytí péče do doby termínu vyšetření/ošetření dětským psychiatrem, kdy lze situaci řešit jak poradenstvím pro rodiče, tak terapeutickou intervencí pro dítě a následně dle doporučení dětského psychiatra.
Služby koučování jsou zaměřené na rozvoj klienta v jím požadované oblasti, dosažení jím stanovených cílů a přání. Služby koučování jsou poskytovány dospělým klientům. Služby jsou hrazené, cena činí 250 Kč / 1 hod.
Služby supervize jsou poskytovány klientům se zájmem o posílení profesních dovedností a růstu, řešení komplikovaných situací a problémů a zpětnou vazbu k jimi uplatněným krokům v oblasti profesní i zvýšení čí prohloubení schopností sebereflexe. Služby supervize jsou poskytovány klientům působících v pomáhajících profesích. Služby jsou hrazené, cena činí 1 000 Kč / 1 hod.
Ceník
Služby jsou hrazeny prostřednictvím grantů, donátoři jsou uvedeni v kapitole Naši dárci adiktologická péče je hrazena pojištěncům VZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Psychoterapie u klientů, kteří nejsou pojištěnci VZP a nejsou primárně cílovou skupinou programu adiktologické ambulance, je hrazena přímo